Syriusz STD

System teleinformatyczny wspomagający kompleksową realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy oraz integrujący dane, obszary działalności oraz procesy realizowane na wszystkich szczeblach zarządzania powiatowymi urzędami pracy.

Umożliwia bezpieczną wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami obszaru PSZ, jak i z narzędziami wykorzystywanymi przez inne resorty/ podmioty. Zasila m.in. takie bazy danych, jak: CBOP, SAC, AC, PESEL, Płatnik, E-deklaracje, systemy bankowości elektronicznej.

Oprogramowanie dostosowane jest do wszelkich wymagań technologicznych określonych przez specjalistów Departament Informatyki MPiPS. System stanowi kontynuację projektu ALSO oraz modernizację rozwiązań Systemu Informatycznego PULS.

Wspomaga realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

System składa się ze ściśle powiązanych ze sobą komponentów takich, jak:

 • Formalna Obsługa Beneficjenta Rynku Pracy.
 • Usługi i Instrumenty Rynku Pracy.
 • Indywidualne Formy Aktywności.
 • Współpraca z Kontrahentem Rynku Pracy.
 • Monitoring Finansowy Rynku Pracy.
 • Sprawozdawczość Lokalna.
 • Finanse, Kadry i Płace.

Dodatkowo system SyriuszStd umożliwia obsługę m.in.: korespondencji otrzymywanej / przekazywanej do systemów obiegu dokumentów, elektronicznych skrzynek podawczych i platform komunikacyjnych urzędów.

InfoKadra

Narzędzie analityczno-raportowe usprawniające proces decyzyjny i zarządczy w zakresie poradnictwa zawodowego, monitoringu finansowego, ewidencji bezrobotnych, wypłat, instrumentów rynku pracy, pośrednictwa zawodowego, ofert pracy, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, itp.

Rozwiązanie dedykowane kadrze zarządzającej sektora administracji publicznej, tj.: Dyrekcji Urzędu, Kierowników działów, Liderów projektów, Statystyków.

System wykorzystuje dane zgromadzone w programie SyriuszStd.

Prezentowanie danych zarządczych w formie wykresu oraz w formie tabeli z zestawem danych detalicznych.

Cyfrowe Archiwum Dokumentów

Aplikacja służy do zarządzania dokumentacją archiwalną przechowywaną przez urzędy pracy, w pełni zintegrowana z oprogramowaniem SyriuszSTD;

Narzędzie wspiera obsługę archiwów zakładowych w ramach urzędów pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Moduł integrujący z aplikacją SyriuszSTD wyświetlany jest w postaci dodatkowej zakładki w oknie głównym, dostępnej po wprowadzeniu klucza licencyjnego produktu. Moduł ten posiada:

EWIDENCJĘ AKT:

 • klientów
 • kontrahentów
 • pracobiorców

OBSŁUGĘ WYPOŻYCZEŃ:

 • wnioski o wypożyczenie
 • teczki wypożyczone

OBSŁUGĘ ARCHIWUM:

 • spisy zdawczo-odbiorcze
 • miejsca przechowywania akt

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI)

System  umożliwia uprawnionym organom dostęp do informacji gromadzonych przez poszczególne jednostki administracyjne; jednocześnie pozwala na zainicjowanie kontaktu z urzędem bez konieczności bezpośredniej wizyty.

Narzędzie umożliwia błyskawiczną analizę rozproszonych i coraz bardziej rozbudowanych informacji, gromadzonych i przetwarzanych przez szereg systemów informatycznych funkcjonujących na danym obszarze.

Aplikacja zwiększa jakość świadczonych usług administracyjnych poprzez płynny, szybki, a przede wszystkim bezpieczny dostęp do aktualnej i odpowiednio zaprezentowanej informacji o Klientach, działaniach Urzędów i wydatkowanych środkach oraz zwiększenie dostępności Urzędów;

SEPI pozwala na realizację następujących celów biznesowych:

 • Elektroniczną, bezobsługową wymianę danych pomiędzy jednostkami Rynku Pracy, Pomocy Społecznej, Referatów SR oraz Urzędami Miast i Gmin.
 • Wspomaganie procesów decyzyjnych w PUP, OPS, referacie SR, UM.
 • Eliminację kosztów związanych z wydawaniem, drukowaniem i przesyłaniem zaświadczeń pomiędzy jednostkami.
 • Wspomaganie władz miejskich i gminnych w zakresie podejmowania decyzji strategicznych (dystrybucja środków, planowanie, kreowanie programów pomocowych itp.).

POMOST Std (Standard)

System informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspomagający je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących aktów prawnych.

Podstawowym zadaniem oprogramowania jest wsparcie procesu decyzyjnego w Ośrodku oraz procesu realizacji wynikających z decyzji świadczeń.

Główne założenia systemu:

 • Usprawnienie obsługi beneficjentów pomocy społecznej poprzez dokładne odwzorowanie w systemie informatycznym papierowej dokumentacji Ośrodka oraz możliwość rejestracji dokumentów takich, jak wnioski, wywiady, decyzje i inne w jednym oknie – Teczki Rodziny.
 • Obsługa wszystkich rodzajów aktów adinistracyjnychi z uwzględnieniem procesu odwoławczego, przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Wyświetlanie podpowiedzi przysługujących kwot świadczeń na podstawie danych zarejestrowanych wcześniej w postaci wywiadu środowiskowego.
 • Generowanie list wypłat świadczeń pieniężnych z opcją przelewów bankowych, przekazów pocztowych, zasilania kart przedpłaconych oraz dokumentów rozliczeniowych dla PŁATNIK-a.
 • Rozliczenie świadczeń niepieniężnych, wraz z możliwością elektronicznej wymiany danych
  z rzeczywistym kontrahentem realizującym świadczenie (np. stołówką szkolną wydającą posiłki), dzięki czemu można wyeliminować konieczność wprowadzania do systemu informatycznego danych z dokumentów rozliczeniowych (papierowych rachunków / faktur).
 • Raportowanie umożliwiające kontrolę zaplanowanych i wypłaconych / zrealizowanych świadczeń i innych kluczowych dla pracowników Ośrodka informacji.
 • Konfigurowanie treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe itp.
 • Automatyczne generowanie, na podstawie zarejestrowanych danych i przygotowanych w systemie algorytmów, sprawozdań sprawozdawczości statystycznej wymaganej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Automatyczne aktualizacje, w tym informowanie Użytkowników o pojawieniu się nowej wersji aplikacji i możliwość zachowania funkcji planowania jej instalacji.
 • Możliwość zapisu każdego wydruku do dowolnego formatu np.: doc, odt, xml, html, csv itp.

System POMOST Std zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz jest dostosowany do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza

System informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz  towarzyszących aktów prawnych.

Zadaniem aplikacji Wsparcie Rodziny jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem wspierania w gminach rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w postaci m. in.:

 • Rejestrowania wywiadu środowiskowego rozpoczynającego proces monitorowania sytuacji rodziny.
 • Obsługi roli asystenta przydzielonego rodzinie (w tym obsługa planu pracy i działań asystenta).
 • Rejestrowania kluczowych informacji dotyczących rodziny wspierającej.
 • Obsługi placówek wsparcia dziennego i pobytów w nich.
 • Rozliczania pomiędzy gminą, a powiatem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.
 • Wyliczania sprawozdania rzeczowo-finansowego.

Zadaniem aplikacji Piecza Zastępcza jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem umieszczania i pobytu dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej, monitorowania ich sytuacji oraz z procesem usamodzielniania po zakończeniu pobytu w pieczy zastępczej. Aplikacja wspiera:

 • Proces umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej.
 • Procesy decyzyjne z uwzględnieniem procesu odwoławczego, zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego z wykorzystaniem Teczki Rodziny, jako jednego miejsca do rejestracji dokumentów takich jak: wnioski, opisy sytuacji rodzin i osób, decyzje;
 • Generowanie list wypłat świadczeń pieniężnych oraz dokumentów rozliczeniowych dla świadczeń niepieniężnych, odpowiadających rachunkom i fakturom;
 • Zawieranie i rozliczanie umów z rodzinami zastępczymi, rodzinami pomocowymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rozliczanie osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;
 • Obsługę instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, pobytu w placówkach i rejestrowanie kosztów utrzymania placówki;
 • Rejestrację planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Rozliczanie pomiędzy powiatem a gminą wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej;
 • Monitorowanie zaplanowanych i wypłaconych / zrealizowanych świadczeń i innych kluczowych dla pracowników ośrodka informacji, poprzez system raportów;
 • Wyliczenie sprawozdania rzeczowo-finansowego.

Statystyczna Aplikacja Centralna (SAC)

System sspomaga proces raportowania i komunikacji pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, działającymi na poszczególnych poziomach organizacyjnych:

Centralnym:

 • Analizowanie oraz kontrole danych przekazywanych przez jednostki pomocy społecznej, w formie sprawozdań oraz zbiorów centralnych, w ramach ustawowego obowiązku sprawozdawczego.
 • Pozyskiwanie informacji od jednostek pomocy społecznej poprzez tworzenie oraz publikowanie formularzy sprawozdań jednorazowych.
 • Sterowanie pracą aplikacji dziedzinowych, działających w jednostkach pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatu.

Wojewódzkim:

 • Analizowanie oraz kontrole danych przekazywanych przez jednostki pomocy społecznej z obszaru województwa, a następnie przekazywanie ich na poziom centralny.
 • Pozyskiwanie na własne potrzeby, informacji od jednostek pomocy społecznej w województwie, poprzez tworzenie oraz publikowanie formularzy sprawozdań jednorazowych.
 • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa.
 • Monitorowanie wydatkowania środków finansowych przekazywanych do gmin i powiatów na realizację zadań pomocy społecznej.

Powiatowym/Gminnym:

 • Wywiązanie się z ustawowego obowiązku przekazywania sprawozdań oraz zbiorów centralnych.
 • Uzupełnianie formularzy sprawozdań jednorazowych publikowanych przez jednostkę centralną oraz wojewódzką.
 • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu/gminy.

SR, FA, SW, ST, DM, WN

Oprogramowanie do Obsługi świadczeń to:

– system informatyczny mający za zadanie wspierać i usprawniać pracę użytkownikom w realizacji zapisów Ustaw dotyczących: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów Socjalnych, Dodatków Mieszkaniowych, Windykacji Należności, a na poziomie województwa także przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dodatkowo, od końca marca 2016 roku oprogramowanie zawiera komponent do obsługi świadczeń wychowawczych przyznawanych
w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

 

Główne zalety oprogramowania:

 • Automatyczne tworzenie decyzji administracyjnych wraz z weryfikacją danych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Zbieranie informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwego rostrzygnięcia.
 • Szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w systemie.
 • Wsparcie we wprowadzaniu danych w oparciu o dane już zgromadzone.
 • Bieżąca adaptacja systemu do zmian wymogów prawnych (w zakresie ustaw), aktualnych Wymagań Homologacyjnych, potrzeb Użytkowników oraz zmian technologicznych.
 • Szeroka gama parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie systemu do wymagań podyktowanych wielkością Urzędu.
 • Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji bądź ograniczenie dostępu do określonych czynności – definiowane przez Administratora aplikacji.
 • Rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków zarówno decyzji, jaki i list wypłat.
 • Bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez Użytkownika.

Czytniki Dowodów Osobistych

Czytniki Dowodów Osobistych (oraz paszportów) optymalizują działania w ramach obsługi Klienta. Mechanizm identyfikacji zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę pełnoletnich obywateli. Dodatkowo skraca czas pracy poświęcony na formalną obsługę Klienta oraz eliminuje ewentualne błędy, dzięki czemu przekierowuje uwagę na merytoryczną część obsługi.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA? MASZ PYTANIA?